Säännöt ja tietosuojaseloste

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Airsoft ry

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo


2. Yhdistyksen arvot

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot:

- Oikeudenmukaisuus

- Kohteliaisuus

- Rehellisyys


3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- Edistää ja kehittää suomalaista Airsoft eli muovikuula-ase -harrastusta

- Toimia Airsoft harrastajien yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan

- Opastaa nuoria ja vanhempia pelaajia yhteisiin ja turvallisiin pelisääntöihin

- Tuoda Airsoft -harrastus paremmin tunnetuksi

- Levittää Airsoft -harrastusta erityisesti nuorten keskuudessa, saada nuoria tämän harrastuksen pariin ja siten kohentaa heidän fyysistä kuntoaan ja ehkäistä heidän syrjäytymistään


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

- Harjoittaa koulutus-, tiedotus-, kokous- ja kustannustoimintaa

- Järjestää Airsoft -tapahtumia ja pelitoimintaa

- Järjestää virkistystoimintaa ja harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

- Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille

- Ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet

- Järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

- Kerätä jäsenmaksua

- Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

- Omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

- Harjoittaa yhdistyslain 5§:n tarkoittamaa taloudellista toimintaa


4. Jäsenet

- Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä sitoutuu sääntöihin ja arvoihin

- Varsinainen jäsen saa kaikki yhdistyksen suomat edut ja hän on velvoitettu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä

- Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa

- Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta

- Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa

- Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa

- Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja nauttii kaikista yhdistyksen suomista eduista

- Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

- Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus

- Yhdistyksen jäsen ei saa toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai lajia


5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, hallituksen on ennen päätöksen tekemistä varattava jäsenelle tilaisuus antaa selvitys asiasta. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen tekemästä päätöksestä yhdistyksen kokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän erottamispäätöksen.


Jos rikkomus on vähäinen, hallitus voi erottamisen sijaan antaa jäsenelle varoituksen.


6. Maksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


7. Hallitus

- Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä.

- Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

- Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

- Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

- Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä, kuitenkin vähintään kolme henkilöä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

- Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.


9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

- Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

- Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

- Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle


10. Yhdistyksen kokoukset

- Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

- Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

- Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

- Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

- Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

- Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

- Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

- Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

- Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä, tai sähköposteilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.


12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. Valitaan seuraavan kalenterivuoden hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet

7. Valitaan seuraavan kalenterivuoden yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun


13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Uudenmaan Airsoft ry

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Uudenmaan Airsoft ry
hallitus@uudenmaanairsoft.fi

2. Rekisteröidyt
Uudenmaan Airsoft ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä säilytetään Uudenmaan Airsoft ry:n jäsenten yhteystietoja. Rekisteriin tallennettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan Uudenmaan Airsoft ry:n jäsenposteihin ja jäsentilanteen ylläpitoon.
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Jäsenet ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Kotikunta

Puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hallitus@uudenmaanairsoft.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään liittymislomakkeen kautta. Tietoja voidaan saada myös jäseneltä itseltään suoraan suullisesti, sähköpostitse tai postitse.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Uudenmaan Airsoft ry:n yhteystietoja (sähköpostiosoite) säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Uudenmaan Airsoft ry on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Uudenmaan Airsoft ry käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Google Inc. (USA)


8. Käsittelyn kesto

Henkilö pääsee poistamaan milloin tahansa jäsenyytensä sekä tietonsa sitä pyytäessä yhdistykseltä.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelee ainoastaan Uudenmaan Airsoft ry:n hallituksen jäsenet ja hallituksen valtuuttamat henkilöt.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Uudenmaan Airsoft ry huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Uudenmaan Airsoft ry ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.