Säännöt ja tietosuojaseloste

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Airsoft ry

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo


2. Yhdistyksen arvot

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot:

- Oikeudenmukaisuus

- Kohteliaisuus

- Rehellisyys


3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- Edistää ja kehittää suomalaista Airsoft eli muovikuula-ase -harrastusta

- Toimia Airsoft harrastajien yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan

- Opastaa nuoria ja vanhempia pelaajia yhteisiin ja turvallisiin pelisääntöihin

- Tuoda Airsoft -harrastus paremmin tunnetuksi

- Levittää Airsoft -harrastusta erityisesti nuorten keskuudessa, saada nuoria tämän harrastuksen pariin ja siten kohentaa heidän fyysistä kuntoaan ja ehkäistä heidän syrjäytymistään


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

- Harjoittaa koulutus-, tiedotus-, kokous- ja kustannustoimintaa

- Järjestää Airsoft -tapahtumia ja pelitoimintaa

- Järjestää virkistystoimintaa ja harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

- Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille

- Ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet

- Järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

- Kerätä jäsenmaksua

- Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

- Omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

- Harjoittaa yhdistyslain 5§:n tarkoittamaa taloudellista toimintaa


4. Jäsenet

- Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä sitoutuu sääntöihin ja arvoihin

- Varsinainen jäsen saa kaikki yhdistyksen suomat edut ja hän on velvoitettu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä

- Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa

- Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta

- Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa

- Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa

- Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja nauttii kaikista yhdistyksen suomista eduista

- Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

- Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus

- Yhdistyksen jäsen ei saa toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai lajia


5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, hallituksen on ennen päätöksen tekemistä varattava jäsenelle tilaisuus antaa selvitys asiasta. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen tekemästä päätöksestä yhdistyksen kokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän erottamispäätöksen.


Jos rikkomus on vähäinen, hallitus voi erottamisen sijaan antaa jäsenelle varoituksen.


6. Maksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


7. Hallitus

- Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä.

- Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

- Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

- Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

- Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä, kuitenkin vähintään kolme henkilöä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

- Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.


9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

- Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

- Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

- Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle


10. Yhdistyksen kokoukset

- Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

- Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

- Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

- Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

- Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

- Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

- Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

- Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

- Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä, tai sähköposteilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.


12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. Valitaan seuraavan kalenterivuoden hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet

7. Valitaan seuraavan kalenterivuoden yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun


13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


SUOMISPORT SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA


SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Uudenmaan Airsoft ry
Osoite: Laajaniityntie 10 D 48, 01620 Vantaa
Yhdistyksen nettisivujen osoite: https://www.uudenmaanairsoft.fi/

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Oskari Mähönen
Sähköpostiosoite: hallitus@uudenmaanairsoft.fi

3. Rekisterin nimi

Suomisport-palvelun Uudenmaan Airsoft ry oma rekisteri.

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomisport-palvelua ja
seuran käsittelemiä Sporttitilien tietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten seura käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden Sporttitilien tietoja.

4. Rekisterin kuvaus

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Henkilö luo itselleen oman asiointitilin eli Sporttitilin Suomisport-palveluun. Sporttitilillä henkilöt asioivat palvelussa sekä hallinnoivat My Data -periaatteen mukaisesti itse omia tietojaan.

Sporttitiliä käyttämällä rekisteröity voi hankkia palvelussa tarjolla olevia erilaisia liikunta- ja
urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia, seurajäsenyyksiä ja seurojen tuotteita ja palveluja sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Sporttitilin avulla henkilö voi hallinnoida omaa ja
huollettaviensa sporttiarkea verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Jos rekisteröityjä hoitaa
asioita huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot.

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö

Henkilötunnus toimii tiliä luodessa ainoastaan henkilön yksilöinnin välineenä, minkä pohjalta jokainen saa itselleen henkilökohtaisen Sportti-ID:n ja Sporttitilin. Henkilötunnuksen kerääminen yksilöintiä varten on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.

Sporttitilin luonnin yhteydessä kysyttävää henkilötunnusta ei välitetä tai käsitellä Suomisport-palvelussa. Suomisport-palvelun henkilötietojen käsittelijät eivät näe, eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy tarvittaessa vain Suomisport-palvelun pääkäyttäjälle virhetilanteiden korjaamista varten.

6. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

SPORTTITILIN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Uudenmaan Airsoft ry käyttää Suomisport -palvelua tiedottamiseen, jäsentietojen hallinnointiin ja maksujen, kuten jäsen- ja käyttöoikeusmaksujen keräämiseen.

Ryhmätoiminnallisuuksia hyödynnetään tapahtumien luomiseen, tapahtumailmoittautumisten ja tapahtumamaksujen keräämiseen.

Uudenmaan Airsoft ry ei luovuta jäsenten henkilötietoja ulkopuolisille.

Uudenmaan Airsoft ry voi julkaista osallistuvien jäsenten nimet suljetussa jäsentapahtumassa muille jäsenille.

Sporttitilin henkilötietojen käsittely tapahtuu niiden palveluntarjoajien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta, joille on myönnetty järjestelmän käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle asioinnin yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Jokainen henkilötietojen käsittelijä on sitoutettu käyttöehdoin Suomisportin käyttöön ja tietosuojaan.

Suomisport-palvelun pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja tarvittaessa rekisterin ylläpitoon sekä virhetilanteiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Suomisport-palvelu voi käyttää rekisteröityjän henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa tarjolla
olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista.

SPORTTITILIN KÄYTTÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Sporttitilin henkilötietoja ja Suomisport-palvelun asiointitietoja voidaan käyttää anonymisoituna tilastotietona tutkimus- ja viranomaistarkoituksiin.

Lisäksi verkkoanalytiikkatyökalu Google Analytics käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja palvelun käyttötapoja sekä kehittää palvelua. Google Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat
tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Google hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

TIETOJEN VÄLITTYMINEN

Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä palvelutarjoajien kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen.

Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen käytön peruste ei suoraan tule lainmukaisista oikeusperusteista, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Olympiakomitealla on teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8) ja sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018 EHK - yleisehtoja. Vincit täyttää ISO-9001 standardin.

Maksupalvelujen tarjoajan, Svea Payments Oy:n kanssa noudatetaan palvelun yleisten sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 10 Toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen liitteen ehtoja.

Kaikki palvelun tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa omalta Sporttitililtä ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Suomisport-palvelun pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

9. Omien tietojen poistaminen

Suomisportin palveluntarjoajilla (lajiliitto, seura) on oikeus rekisteröidyn henkilötietojen käyttöön kyseisen palvelun voimassaolon ajan. Voimassaoloaika on palvelun toimintakausi lisättynä 13 kuukauden siirtymäajalla. Tämän jälkeen palvelulla ei ole yhteyttä henkilön Sporttitiliin.

Rekisteröityjän henkilötiedot jäävät Suomisport-palveluun henkilön omalle Sporttitilille. Järjestelmä poistaa automaattisesti sellaisten Sporttitilien henkilötiedot, joissa ei ole ollut toimintaa viiteen vuoteen. Rekisteröityjä voi pyytää Sporttitilin poistoa siirtymäaikojen päätyttyä osoitteesta: suomisport@olympiakomitea.fi.


Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Uudenmaan Airsoft ry

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Uudenmaan Airsoft ry
hallitus@uudenmaanairsoft.fi

2. Rekisteröidyt
Uudenmaan Airsoft ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä säilytetään Uudenmaan Airsoft ry:n jäsenten yhteystietoja. Rekisteriin tallennettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan Uudenmaan Airsoft ry:n jäsenposteihin ja jäsentilanteen ylläpitoon.
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Jäsenet ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Kotikunta

Puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hallitus@uudenmaanairsoft.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään liittymislomakkeen kautta. Tietoja voidaan saada myös jäseneltä itseltään suoraan suullisesti, sähköpostitse tai postitse.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Uudenmaan Airsoft ry:n yhteystietoja (sähköpostiosoite) säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Uudenmaan Airsoft ry on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Uudenmaan Airsoft ry käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Google Inc. (USA)


8. Käsittelyn kesto

Henkilö pääsee poistamaan milloin tahansa jäsenyytensä sekä tietonsa sitä pyytäessä yhdistykseltä.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelee ainoastaan Uudenmaan Airsoft ry:n hallituksen jäsenet ja hallituksen valtuuttamat henkilöt.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Uudenmaan Airsoft ry huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Uudenmaan Airsoft ry ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.